16 lutego 2010
WTOREK


Jeszcze nie rozumiecie?     Dzisiaj modlimy się za zmarłą przed dwoma laty panią profesor Marię Pautsch. Biolog najwyższej klasy. Całe życie poświęciła pracy naukowej. A przy tym człowiek wysokiej kultury osobistej. Pełna szacunku dla ludzi i wzbudzająca szacunek dla siebie. Niedoceniona. Nie dopychała się łokciami do stanowisk, do tytułów, do tego, aby była umieszczona gdzieś na wysokim miejscu. Pracowała perfekcyjnie, będąc przykładem dla swojego wąskiego otoczenia.
     Przechowujemy i przechowywać będziemy pamięć o niej w naszych sercach.
     Prosimy Boga, ażeby ją przyjął dla ogromnej pracy, którą wykonywała tutaj na ziemi. Prośmy za jej kolegów i koleżanki, zmarłe tak jak i ona – w zapomnieniu. Za jej kolegów i koleżanki żyjące – żeby tak pracowali, jak ona pracowała.


 


February 16, 2010
TUESDAYYou still do not understand?


 
     We are praying today for late Professor Maria Pautsch, who passed away two years ago.  Top-class biologist.  She devoted her entire life to scientific research.  And at the same time she was a person of a great personal culture.  While full of respect for others, she evoked a great respect for herself.  Underestimated.  She did not push with her elbows to achieve positions and titles, or to be placed on some high pedestal.  She worked with perfection, being an example for people in her small circle.
     We treasure and we will treasure memories of her in our hearts. 
     We ask God to accept her for all the great work which she performed here on earth.  Let’s pray for her colleagues, who passed away like she did – forgotten.  And for her living colleagues – so they could work like she worked.