21 lutego 2010
1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Bogu służył będziesz


     Wielki Post to czas szczególny. Jeszcze poniedziałki, wtorki, środy są podobne do poniedziałków, wtorków, śród zwyczajnego czasu. Ale już czwartek pachnie Wieczernikiem. W Piątek – Droga Krzyżowa. Sobota – cisza Grobowa. Niedziela – pusty Grób.
     W miarę jak idziemy przez czas Wielkiego Postu – uwyraźniają się obrazy, nagłaśniają się słowa. W czwartki Jezus ostrzega nas: Jeden z was Mnie zdradzi. W piątki: Dziś ze Mną będziesz w raju. Soboty: oczekiwanie. Niedziele – Pokój wam.
     Narastają wydarzenia, tłoczą się słowa, oszałamiają zachowania ludzkie. Przed naszymi oczami, w nas rozwija się dramat, tragedia Jezusowe. Pojawiają się zdrajcy i wierni. Kaci i przyjaciele. Czas próby dla każdego z nich – dla każdego z nas. Trzeba się opowiedzieć – za Jezusem czy przeciwko Niemu. Obojętnym pozostać trudno.
     Aż dojdziemy do Wielkiego Tygodnia. W Wielki Czwartek Jezus oświadcza: To jest Ciało Moje. Wielki Piątek: Wykonało się. Wielka Sobota – cisza Grobowa. Wielkanoc – dzwony Zmartwychwstania.
     Wielki Post jest jak sygnał, który pojawia się na tablicy naszego kalendarza – ostrzegawczy, przypominający, zwiastujący, wołający, domagający się od nas człowieczeństwa. 


February 21, 201 0
1st Sunday OF LENTYou will serve God     Lent is a very special time.  Still, Mondays, Tuesdays, Wednesdays are similar to Mondays, Tuesdays and Wednesdays of ordinary time. But Thursday already smells of the Upper Room.  On Friday – Stations of the Cross. Saturday – deathly silence.  Sunday – empty Tomb
     Little by little as we go through Lent — the pictures get more and more vivid, the words come louder and louder. On Thursdays Jesus warns us: one of you will betray me. On Fridays: today you will be with me in paradise.  Saturdays: waiting. Sundays – Peace be with you.
     Events accumulate, words swarm, and people’s acts shock. In front of our eyes, within us, the drama develops; Jesus’ tragedy.  Traitors and the loyal ones show up.  Executioners and friends. It’s a trial time for each of them – for each of us. One has to take a stand — for Jesus or against Him.  It is hard to stay indifferent.
     And then we reach the Holy Week.  On Holy Thursday Jesus announces: This is My Body.  Good Friday: It is finished.  Holly Saturday – deathly silence. Easter – bells of Resurrection.
     Lent is like a signal which appears on the billboard of our calendar – warning, reminding, announcing, calling, and demanding humanity from us.