20 marca 2010
SOBOTA


A Ty co mówisz?


     Tak naprawdę, to wszyscy uczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy przyprowadzili do Jezusa niewiastę, powinni być kanonizowani. Bo nie rzucili kamienia. Ani jeden. Tylko odeszli. Za to „odeszli” powinni być kanonizowani.
     Bo podejrzewam, że gdyby to się działo w naszych czasach, to byśmy ukamienowali. Bo kamienujemy. Gazety są pełne oskarżeń, wyroków, skazań – tych, którzy, naszym zdaniem, są grzesznikami.
     A jeżeli oni są nawet grzesznikami, to jak mamy prawo skazywać ich, skoro i my jesteśmy grzesznikami. 

March 20, 2010
SATURDAY


And what do you say?


     Quite honestly, all those scribes and Pharysees, who brought the woman to Jesus, should be canonized.  Because they did not throw a stone.  Not one of them.  They just left.  For this „they left” they should be canonized.
     For I suspect that if it happened in our times, we would stone her.  Because we do stone.  Newspapers are full of accusations, sentences, condemnations – of those who are – in our opinion – sinners.
     And even if they are sinners, what right do we have to sentence them, if we ourselves are sinners, too.