31 maja 2010
PONIEDZIAŁEK


Posyłam was


 
     Maryja nawiedziła świętą Elżbietę. Nie: odwiedziła ją. Nie wpadła na chwilę, zapytując: „Jak się czujesz? Dobrze wyglądasz jak na twoje lata”. Może zrobiłaby jej jeszcze coś do picia, a potem pożegnała się i wyszła.
     Maryja nawiedziła świętą Elżbietę. To znaczy przyszła i została przez kilka miesięcy.
     Siostry wizytki są takim zgromadzeniem wobec nas jak Matka Najświętsza wobec świętej Elżbiety. Przyszły nie na to, żeby powiedzieć: „My tak tylko na chwilę. Porozmawiamy, napijemy się czegoś, zjemy, czym nas poczęstujesz, i pójdziemy dalej”. One zostały. I są przez 400 lat. Jak Bóg pozwoli, to będą tak trwały w Kościele. Nawiedziły nas. I wsłuchują się w nasze kłopoty i przejmują się naszymi potrzebami. Chcą nam pomóc. Modlą się w naszych sprawach. Rozmawiają, gdy przyjdziemy do nich, żeby poradzić się, żeby usłyszeć słowa pociechy, żeby znaleźć sposób na dalsze życie, pełne niespodzianek i trudności, które się pokomplikowało. 

May 31, 2010
MONDAY


I send you


     Maria visited with Saint Elizabeth.  It’s not:  she called on her.  She did not just stop by for a moment to ask:  “How are you feeling?  You look good for your age.”  Perhaps made her something to drink and then said goodbye and left. 
     Maria visited with Saint Elizabeth.  This means she came and she stayed for few months. 
     Sisters of Visitation are such a congregation that acts towards us just as the Holiest Mother did towards Saint Elizabeth.  They did not come to say:  “We’ve just come for a while.  We’ll talk, drink something, eat what you are willing to offer and we’ll be on our way.”  They’ve stayed.  And they’ve been around for 400 years.  God willing they will stay in Church like that.  They have visited with us.  They listen to our worries and care about our problems.  They want to help us.  They pray for our maters.  They talk when we come to them to seek advice, to hear words of consolation, to find a path into the future life filled with surprises and difficulties; life which has become complicated.