14 września 2010
WTOREK


Zbawiony     Zatrzymujmy się przed tajemnicą krzyża.
     Jezus mówi do Nikodema: Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.
     Co to znaczy „potrzeba”? Jaka była potrzeba, żeby Jezus został ukrzyżowany?
     Albowiem Bóg posłał swojego Syna na świat po to, aby świat został przez Niego zbawiony.
     Co to znaczy, że świat został zbawiony przez Jezusa? 

September 14, 2010
TUESDAY


Saved


     Let’s stop to ponder the mystery of the cross.
     Jesus said to Nicodemus:  The Son of Man must be lifted up.
     What does it mean „must be”?  What was the necessity for Jesus to be crucified?
     For God sent his Son to the world so that the world could be saved through Him.
     What does this mean that the world has been saved by Jesus?