17 lutego 2011
CZWARTEK


Za kogo Mnie uważacie     Niespodziewanie staje przede mną Jezus i pyta mnie: Za kogo Mnie uważasz? Ja uważam Ciebie, Jezu, za Słowo Boże, Słowo Boga samego. W Tobie wypowiedział się Bóg na miarę człowieczą. Swoim życiem, swoją istotą, swoim postępowaniem wypowiadasz Boga, który jest Miłością. Ty jesteś Człowiekiem doskonałym, wzorem wszystkich ludzi. Ale Ty nie jesteś wszechmocny, wszechwiedzący, wszędzie obecny – bo Ty jesteś człowiekiem. Ty jesteś Słowem, wyrazem Boga. W jakiś sposób możemy Cię nazwać Synem Bożym, z tym, że synami Bożymi jest każdy z nas, tylko niedoskonałymi, a Ty jesteś doskonałym Człowiekiem i doskonałym Słowem Bożym. 

February 17, 2011
THURSDAYWho do you say that I am


 
     All of a sudden Jesus stands in front of me and asks me: Who do you say that I am?  I regard you, Jesus to be God’s Word, the Word of God Himself.  Through you God expressed himself in human dimension.  Through your life, through your being, through your actions, you express God who is Love.  You are a perfect human, an example to all people.  But you are not omnipotent, omniscient, or omnipresent – because you are a human, you are the Word, you are an expression of God.  In a way we can call you a Son of God, but we all are sons of God, only not the perfect ones; and you are the perfect Human and the perfect Word of God.