DROGA KRZYŻOWA – LUTY 2008
DROGA KRZYŻOWA

Stacja 1.
Jezus na śmierć skazany 


   Wszyscy wołali: „Ukrzyżuj Go!”. Nikt nie krzyknął: „Nie krzyżuj Go!”. Nikt nie krzyknął: „Czyście zwariowali? Za co ma być ukrzyżowany?!”. Nikt nie podniósł głosu protestu. Wszyscy wołali: „Ukrzyżuj Go”.


Stacja 2.
Jezus bierze krzyż na swe ramiona


   Na czele pochodu szedł człowiek z tablicą, na której było napisane: „Jezus z Nazaretu Król Żydowski”.


Stacja 3.
Jezus upada po raz pierwszy


   Nie mogło być inaczej. Upadł pod ciężarem krzyża, po prostu nie miał sił. Nikt Mu nie pomógł. Gdzie jest Dwunastu Apostołów? Gdzie siedemdziesięciu dwóch uczniów? Gdzie są te rzesze ludzi, które chodziły za Nim?


Stacja 4.
Jezus spotyka Matkę swoją 


   Na przestrzeni całego ciągu wydarzeń drogi krzyżowej to jest jedyny człowiek bliski, który przyszedł z pomocą do Niego – Matka.


Stacja 5.
Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi krzyż dźwigać


   Przymusili go! Nie zgłosił się na ochotnika. Przymusili go. Nie powiedział: „Ja Mu pomogę”. Przymusili go. 
  Ochotników nie było. Przymusili go.


Stacja 6.
Weronika ociera twarz Jezusowi 


   Nie wiemy, kto to był. Tradycja nie podała jej nazwiska i imienia. Weronika – prawdziwe oblicze. Tak ją nazwano. Bo na jej chuście odbiła się twarz Jezusa. Mówią, że przechowała tę chustę jak relikwię, że można ją oglądnąć jeszcze do dzisiejszego dnia.


Stacja 7.
Jezus upada po raz wtóry 


   Upada, bo nie ma sił, żeby nawet już bez krzyża dojść do szczytu Golgoty. Upada po raz drugi. Ewangelia nie wspomina, żeby któryś z Jego uczniów dźwignął Go z upadku, postawił na nogi. Jezus sam się grzebie w prochu drogi i dźwiga się sam.


Stacja 8.
Jezus pociesza płaczące niewiasty 


   A więc znowu to samo: nie płacze Maria Magdalena, nie Marta, żadna bliska kobieta, która chodziła za Jezusem razem z Apostołami po Ziemi Świętej, tylko obce kobiety płaczą, widząc cierpienia Jezusa.


Stacja 9.
Jezus upada po raz trzeci 


   Znowu brak ręki pomocnej. Znowu brak człowieka, który by dźwignął Go z upadku. Ani Apostoł, ani uczeń, ani żaden bliski człowiek nie pomaga Jezusowi. Samotność Jezusa w czasie drogi krzyżowej jest przerażająca.


Stacja 10.
Jezus z szat obnażony 


   Z Jezusa zdejmują żołnierze szaty. 
  Do śmierci się idzie nago. W śmierć wchodzi się nago bez wstydu.


Stacja 11.
Jezus przybity do krzyża 


   Nie mamy żadnych danych, że ktoś zaprotestował, ktoś się sprzeciwił, żeby w geście rozpaczy wykrzyknął: „To jest Człowiek niewinny. Nie wolno Go krzyżować”. Żeby ktoś się poderwał, zasłonił Go swoim ciałem.


Stacja 12.
Śmierć Jezusa na krzyżu


   Jedyny, kto się o Jezusa upomniał, to bandyta wiszący po prawej Jego stronie. Jedyny, kto zaprotestował! Innych protestów nie odnotowano.


Stacja 13.
Ciało Jezusa złożone w ręce Maryi 


   Tak jak Go nosiła w ramionach swoich, gdy był Dzieckiem – tak otrzymała ciało Jego w swoje ramiona. 
   Tak jak tuliła do serca swojego małe Dzieciątko, tak przytuliła ciało Jezusa.


Stacja 14.
Złożenie ciała Jezusa do grobu


   Przyszedłeś na świat, ażeby głosić miłość Boga ku ludziom – wszystkim ludziom. Szły za Tobą tłumy, rzesze. Teraz przy Twoim grobie jest garstka ludzi.


STATIONS OF THE CROSS


Station 1
Jesus is condemned to death


Everybody was shouting: „Crucify Him!”  Nobody yelled:  „Do not crucify Him!”  Nobody yelled: „Have you gone crazy?  What for should He be crucified?!”  Nobody raised voice in objection.  Everybody was shouting: „Crucify Him!” Station 2
Jesus takes the cross on His shoulders


In front of the procession there was a man who carried a tablet, which said:  „Jesus of Nazareth King of the Jews”.Station 3
Jesus falls the first time


It couldn’t have been any different.  He fell under the weight of the cross; He was simply exhausted.  Nobody helped Him.  Where are the Twelve Apostles?  Where are the seventy two disciples?  Where are the crowds of people who used to follow Him?Station 4
Jesus meets His Mother


During the entire course of events of the way of the cross this is the only close person who comes to His aid – His Mother.Station 5
Simon of Cyrene helps Jesus to carry the cross


He was forced!  He did not volunteer.  He was forced.  He did not say: „I will help Him”.  He was forced. 
There were no volunteers.  He was forced.Station 6
Veronica wipes Jesus’ face with her veil.


We don’t know who it was.  Tradition did not provide us with her name or surname.  Veronica – the true countenance.  That’s how she was called, because Jesus’ face was imprinted on her veil.  They say that she kept that veil as a relic, that one still can see it to this day.Station 7
Jesus falls the second time


He falls because He is too exhausted to make it to the top of Golgotha even without the cross.  He falls the second time.  Gospel does not mention any of His disciples lifting Him from the ground, raising Him to His feet.  Jesus is scrambling in the dust of the road all by Himself and He gets up all by Himself.Station 8
Jesus consoles the crying women


And so here we go again – it is not Mary Magdalene who is crying, it is not Martha or any other close woman who had accompanied Jesus and the Apostles in the Holy Land.  It is unfamiliar women, strangers, who cry seeing Jesus’ suffering.Station 9
Jesus falls the third time


And again there’s no helping hand.  Again there’s nobody to lift Him from His fall.  No Apostle, no disciple, no close person helps Jesus.  Jesus’ loneliness during the way of the cross is terrifying.Station 10
Jesus is stripped of His garments


The soldiers take off Jesus’ garments.
One goes to death naked.  One enters death naked without shame.Station 11
Jesus is nailed to the cross


We don’t have any records saying that somebody protested, that somebody objected, that somebody yelled in despair:  „This is an innocent Man.  You must not crucify Him.” No records of anybody jumping to shield Him with his own body.Station 12
Jesus dies on the cross


The only one who stood up for Jesus was a bandit hanging on His right side.  The only one who protested!  No other protests were noted.Station 13
Jesus’ body is placed in Mary’s arms


Just as she used to carry Him in her arms when He was a Baby – she received His body into her arms.
Just like she used to cuddle the little Baby next to her heart, she hugged Jesus’ body.Station 14
Jesus’ body is laid in the tomb


You came to this world to proclaim God’s love towards people – towards all people.  Crowds, multitudes followed you.  And now at your tomb there’s only a fistful of people.
Translation: Monika Darron